Błogosławiony Cesarzu Karolu, przyjmując na siebie żmudne zadania i uciążliwe powinności, które zostały postawione na drodze Twego życia, każdą swoją myślą, decyzją i czynem okazywałeś bezgraniczne zaufanie Trójcy Przenajświętszej.
Prosimy Cię, wstawiaj się za nami u Pana, Boga naszego, i upraszaj nam u Niego wiarę oraz odwagę, abyśmy nawet w najtrudniejszych momentach naszego ziemskiego pielgrzymowania nie upadali na duchu, lecz zawsze byli zdolni podążać w ślady Chrystusa.
Proś o łaskę dla nas, aby nasze serca ukształtowane na podobieństwo Najświętszego Serca Jezusa były źródłem siły i współczucia podczas pracy na rzecz ubogich oraz potrzebujących. Wspieraj nas w mężnym zabieganiu o pokój w naszych rodzinach i na całym świecie, abyśmy w każdej sytuacji potrafili ufnie składać nasze losy w rękach Ojca, aż do Niego dotrzemy i jak Ty wejdziemy do Jego domu w niebie.
Prosimy Cię, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Opublikowano za zgodą
Wiedeńskiej Kurii Arcybiskupiej
z dnia 18 maja 2004 r. – Z1. K787/07, K788/04
Wikariusz apostolski dr Franz Schuster

Boże, nasz Ojcze, w Błogosławionym Cesarzu Karolu dałeś nam wzorzec postępowania.
W niezwykle trudnych czasach spełniał on swoje uciążliwe powinności bez utraty nadziei, zawsze dążąc w ślady Twego Syna, prawdziwego Króla królów. Jego skromne życie charakteryzowała serdeczna miłość do ubogich oraz bezustanne starania o pokój. Nawet w śmiertelnym niebezpieczeństwie całkowicie ufał Tobie, powierzając swe życie w Twe ręce.
Wszechmogący i miłosierny Boże, za wstawiennictwem Błogosławionego Karola błagamy Cię, obdaruj nas jego bezwarunkową wiarą jako podporą w najtrudniejszych sytuacjach oraz odwagą, abyśmy i my umieli śmiało iść za przykładem Twego jedynego Syna.
Otwórz nasze serca na potrzeby biednych i wzmacniaj nasze zaangażowanie na rzecz pokoju zarówno w naszych rodzinach, jak i wśród wszystkich narodów świata.
Prosimy Cię, przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Opublikowano za zgodą
Wiedeńskiej Kurii Arcybiskupiej
z dnia 18 maja 2004 r. – Z1. K787/07, K788/04
Wikariusz apostolski dr Franz Schuster