Wspomnienie liturgiczne: 21 października

Pierwsze czytanie (Ef 6, 10-13.18)
W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko wśród wszelakiej modlitwy i błagania.

Ewangelia (Mt 7, 21-27)
Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.

albo

Ewangelia (Mk 9, 34-37)
Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Kolekta
Boże, Ty przeprowadziłeś błogosławionego Karola przez przeciwności tego świata z królestwa ziemskiego do korony przeznaczonej dla niego w niebie. Przez jego wstawiennictwo uzdolnij nas do służby Twojemu Synowi oraz naszym braciom i spraw, abyśmy stali się godnymi radości życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Modlitwa nad darami
Wszechmogący Boże, przynosimy nasze dary przed Twój święty ołtarz. Racz je przyjąć i udziel nam łaski bezinteresownego poświęcenia, tej samej, którą zaszczyciłeś swego sługę, błogosławionego Karola. Oczyść nasze serca i rozpal je swoją miłością, abyśmy mogli obchodzić tę ofiarę w sposób miły Tobie, a dla nas zbawienny. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa po Komunii
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze miłosierdzia i dawco wszelkiej pociechy, zebraliśmy się tutaj, by na chwałę Twojego imienia uczcić pamięć błogosławionego Karola. Przez Ciało i Krew Twojego Syna spraw, abyśmy dostąpili łaski życia wiecznego, która jest obiecana wszystkim, którzy Cię wzywają. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Teksty własne o błogosławionym Karolu Habsburgu

Karol Habsburg urodził się w Persenbeug (diecezja St. Pölten) w 1887 roku. 21 października 1911 roku poślubił Zytę Burbon-Parmeńską. Wraz z żoną i dziećmi prowadził wzorowe życie rodzinne, tworząc prawdziwy kościół domowy ukształtowany przez zażyłą miłość do Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. W 1916 roku w okresie I wojny światowej objął tron Cesarstwa Austrii i został koronowany na króla Węgier. Dążył do stabilnego i trwałego pokoju, promując uczciwość oraz sprawiedliwość. Po rewolucji przeprowadzonej przez austriackie Tymczasowe Zgromadzenie Narodowe w 1919 roku został wygnany z kraju. Żył w biedzie, a swoją chorobę znosił, głęboko ufając Bogu. Zmarł 1 kwietnia 1922 roku w Funchal na Maderze, wzywając imienia Jezusa.

Drugie czytanie (Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et Spes” – KDK 93)
Budowa świata i doprowadzenie go do celu
Chrześcijanie pomni na słowa Pańskie: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35), nie mogą niczego goręcej pragnąć, niż żeby ludziom dzisiejszego świata służyć coraz wielkoduszniej i skuteczniej. Przeto trzymając się wiernie Ewangelii i czerpiąc z niej siły, w łączności z tymi wszystkimi, którzy miłują i szerzą sprawiedliwość, podjęli się oni spełnienia ogromnego dzieła na ziemi, z czego będą musieli zdać rachunek przed Tym, który będzie sądził wszystkich w dniu ostatecznym. Nie wszyscy, którzy mówią: „Panie, Panie” wejdą do Królestwa niebieskiego, ale ci, co czynią wolę Ojca i mocno przykładają rękę do dzieła. Ojciec zaś chce, byśmy we wszystkich ludziach upatrywali Chrystusa brata i skutecznie ich miłowali zarówno słowem, jak i czynem, a w ten sposób dając świadectwo prawdzie przekazywali innym tajemnicę miłości Ojca niebieskiego. Dzięki temu obudzi się u ludzi na całym świecie żywa nadzieja, która jest darem Ducha Świętego, że wreszcie kiedyś w pokoju i najwyższym szczęściu doznają przyjęcia w ojczyźnie, jaśniejącej chwałą Pana.
„Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen” (Ef 3,20-21).

Responsorium
Teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości!
Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.
Wy jesteście światłem świata. Niech świeci wasze światło przed ludźmi.
Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.

Modlitwa
Boże, Ty przeprowadziłeś błogosławionego Karola przez przeciwności tego świata z królestwa ziemskiego do korony przeznaczonej dla niego w niebie. Przez jego wstawiennictwo uzdolnij nas do służby Twojemu Synowi oraz naszym braciom i spraw, abyśmy stali się godnymi radości życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.